Wykorzystywanie technologii cięcia termicznego przy użyciu plazmy pozwala na uzyskiwanie bardzo dobrej jakości cięcia, a także znacznej prędkości, co ma duże znaczenie przy obróbce dużych ilości materiału. Dla zagwarantowania optymalnych efektów cięcia plazmowego ważne jednak będzie unikanie błędów, które mogą wpłynąć na pogorszenie się parametrów cięcia. Przekonajmy się, na jakie elementy warto zwrócić szczególną uwagę.

Stan technicznych wykorzystywanych urządzeń i materiałów

Do najczęstszych przyczyn kłopotów z nieodpowiednią jakością cięcia należy zły stan używanych dysz. Jeśli będą one wyeksploatowane lub wręcz przepalone uzyskanie prostopadłych do powierzchni, prostoliniowych i gładkich krawędzi będzie niemożliwe. Nie można zapominać, że dysze powinny być wymieniane wraz z elektrodami. Problemem może być także stan pierścieni zawirowujących, a zwłaszcza gromadzące się na nich zanieczyszczenia. Kolejnym obszarem, który może wpływać na osiągane efekty, jest zła jakość używanego gazu lub jego nieodpowiedni przepływ oraz ciśnienie.

Ustawienie palnika i dobór parametrów cięcia

Czynnikami, które przesądzają o jakości cięcia, jest odpowiednie ustawienie palnika i zachowanie prostopadłości jego osi do powierzchni cięcia, a także prawidłowa odległość między materiałem a palnikiem. Nie można zapominać, że wraz ze zużywaniem się dysz i elektrod powinna ona być korygowana. Niezwykle istotny jest dobór szybkości cięcia, co prowadzi do wzrostu ilości powstającego żużlu lub odprysków i kierunek, w którym przemieszcza się palnik. Ważne będzie ponadto dobranie rodzaju dyszy oraz natężenia prądu do rodzaju i grubości ciętego materiału.

Działanie wszystkich elementów urządzenia

Dla uzyskiwania odpowiednich rezultatów ważne będzie unikanie problemów z działaniem wykorzystywanego urządzenia. Liczyć się będzie prawidłowe działanie mechanizmów prowadzących, które nie mogą powodować wibracji palnika ani wpływać na prędkość przesuwu. Wymagane jest także właściwe funkcjonowanie systemu zapobiegającego kolizjom palnika z ciętym materiałem.